Monday
Yoga Ashley Fletcher 8.00
TRX Ashley Fletcher 11.00
Pilates Ashley Fletcher 16.00
Tuesday
Stretching Ashley Fletcher 8.00
Crossfit Ashley Fletcher 10.00
Cycling Ashley Fletcher 11.00
Aerobics Ashley Fletcher 16.00
Wednesday
Yoga Ashley Fletcher 8.00
Weight Loss Ashley Fletcher 10.00
Yoga Ashley Fletcher 16.00
Thursday
Yoga Ashley Fletcher 8.00
Dancing Ashley Fletcher 10.00
Yoga Ashley Fletcher 11.00
Zumba Ashley Fletcher 16.00
Friday
Stretching Ashley Fletcher 8.00
Crossfit Ashley Fletcher 10.00
Cycling Ashley Fletcher 11.00
Aerobics Ashley Fletcher 16.00
Saturday
Yoga Ashley Fletcher 8.00
Weight Loss Ashley Fletcher 10.00
Yoga Ashley Fletcher 16.00
Sunday
Yoga Ashley Fletcher 8.00
Dancing Ashley Fletcher 10.00
Yoga Ashley Fletcher 11.00
Zumba Ashley Fletcher 16.00